28.2.05

Rustig?

Het is een rustige tijd voor gemeenteraden, schrijft de Goudsche Courant vandaag. In verschillende K5-gemeenten komen raadsvergaderingen bij gebrek aan agendapunten te vervallen. Tja, het áántal agendapunten in Ouderkerk valt wel mee, maar de onderwerpen die zich de komende tijd aandienen zijn wel zéér gewichtig. Donderdag beslist de gemeenteraad opnieuw over het MFGG. Het collegevoorstel laat helaas ruimte over voor een gebouw zónder de openbare basisschool. Wij, de PvdA, zullen wijzigingsvoorstellen presenteren om te garanderen dat De Kranepoort er toch ook in komt. Zonder Kranepoort geen MFGG, dat moet het uitgangspunt zijn. En gelukkig vinden de andere partijen dat ook.
En dan is er morgenavond een besloten bijeenkomst van de commissies Financiën en Algemeen Bestuurlijke Zaken over de komende bezuinigingsoperatie. De komende weken moeten heftige besluiten worden genomen om de gemeente financieel gezond te houden. Dat die ingreep nodig is, heeft alles te maken met de slechte economische toestand van het land. Als het Rijk minder geld ontvangt, gaat er ook minder geld naar het Gemeentefonds – en dus moeten alle gemeenten interen.
Ik loop niet weg voor impopulaire maatregelen, die horen helaas ook bij het raadslidmaatschap. Maar ik vind wel, dat de discussie niet geïsoleerd mag worden gevoerd. Het kan niet zo zijn dat op plek A een enthousiaste groep Gouderakkers op verzoek van de gemeente zit te werken aan een toekomstvisie voor hun dorp, terwijl op plek B diezelfde gemeente draconische maatregelen neemt die zo’n visie bij voorbaat onrealistisch maken.
Over toekomstvisie gesproken: tijdens de indrukwekkende informatieavond van de Zellingwijk, anderhalve week geleden (schandalig overigens dat behalve het CDA en de PvdA, de gemeenteraad schitterde door afwezigheid), sprak ik gedeputeerde Dwarshuis aan over de begraafplaats op de Schanspolder. ‘Het is uitgesloten dat die er komt’, zei ze. Dat is klare taal, daar houd ik van. Maar toen ik haar vroeg naar de reden, kwam ze niet veel verder dan het feit, dat het Hollandsche IJsselproject geen ruimte biedt voor een begraafplaats op die locatie. Het Hollandsche IJsselproject – dat loopt 15 jaar, van 1996 tot en met 2010. Als dat betekent dat er gedurende die tijd geen mogelijkheid is om gewijzigde inzichten en nieuwe maatschappelijke prioriteiten een kans te geven, dan is er iets goed mis. Dan gooi je de deur gedurende lange tijd op slot en word je als overheid niet bepaald betrouwbaarder. Een moderne overheid hoort flexibel te zijn, te luisteren naar de wensen van de samenleving, lokale aangelegenheden over te laten aan het lokale bestuur en niet rigide vast te houden aan een eens ingezette koers. Als een begraafplaats nou strijdig zou zijn met natuur, dan kon ik het nog begrijpen. Maar ervaringen elders leren dat beide functies heel goed met elkaar te verenigen zijn. Dat heb ik de gedeputeerde ook verteld, maar het was tegen dovemansoren gezegd.
Toch raar, dat ze in Den Haag beter menen te weten waar een gemeente behoefte aan heeft dan de gemeente zelf.

11.2.05

Vierde macht

Wie zitten er allemaal in het projectteam van het project Hollandsche IJssel? Ambtenaren, die werken in opdracht van het Hoogheemraadschap van Schieland en van de Krimpenerwaard, het Hoogheemraadschap van Rijnland en het Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden. De ministeries van Verkeer en Waterstaat en VROM en de provincie Zuid-Holland, en de gemeenten Capelle aan den IJssel, Gouda, Krimpen aan den IJssel, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel en Ouderkerk.
Een bonte club dus. Mag die nou bepalen of en waar Ouderkerk een nieuwe begraafplaats mag aanleggen? Blijkbaar wel, want het was deze club die een nogal opzienbarend rapport produceerde waarin staat dat Ouderkerk in ieder geval geen begraafplaats mag aanleggen op de Schanspolder, als ze dat wel doet dan moet opdraaien voor 10 miljoen euro en dat ze maar beter de bestaande begraafplaats kan uitbreiden.
Terecht verwees de commissie VROM dit rapport deze week naar de prullenbak. Als er één orgaan is dat weet wat wenselijk is voor de gemeente Ouderkerk, dan is dat de gemeenteraad, daar hebben we geen ambtenaren van het Hollandsche IJsselproject voor nodig. Als die gemeenteraad vindt dat daar een begraafplaats moet komen, dan moet het college daarover in overleg gaan met de provincie. Met de gedeputeerde, in eerste instantie – en niet met ambtenaren die er altijd weer in slagen barrières op te werpen die de politiek vervolgens weer moet slechten. Zo houdt de vierde macht ons lekker bezig.
Ik kan me niet voorstellen dat de gedeputeerde niet kan worden overtuigd van de unieke kansen die een begraafplaats op de Schanspolder biedt. Voor de gemeente, maar ook voor de natuurontwikkeling langs de rivier en voor de realisering van de provinciale ecologische hoofdstructuur. En als de gedeputeerde vervolgens overtuigd is, dan moet het plan aan Provinciale Staten worden voorgelegd. Een politiek orgaan, dat geen knip voor z’n neus waard zou zijn als het niet zou luisteren naar de partijgenoten in de gemeenteraad. We willen toch allemaal democratie van onderaf? Nou dan.
En vervolgens moet het Hollandsche IJsselproject gewoon uitvoeren wat de politiek wenselijk vindt, in plaats van het proces te frustreren met dubieuze rapporten.

10.2.05

Regen en wind

Het regende en waaide vanmorgen. Ook in het bushokje in Gouderak. Terwijl je van een bushokje toch enige beschutting mag verwachten. Maar niet in dit bushokje. Al anderhalve maand niet. Tijdens de jaarwisseling werd het bushokje opgeblazen en nog altijd is het niet gerepareerd. Waarom niet? Wie is hiervoor verantwoordelijk? De jure wellicht Connexxion, de facto natuurlijk de gemeente. Want die moet zorgen voor een nette openbare ruimte en daar past een vernield bushokje niet in. De ene vernieling lokt de andere uit. Als de gemeente vernielingen niet snel herstelt, ligt verdere verloedering van het dorp op de loer. Daarom moet de gemeente snel zorgen voor reparatie. Doet de eigenaar van het bushokje het niet, dan moet de gemeente het doen. En de rekening neerleggen waar ze hoort. Zo simpel is het. Maar kennelijk denkt het college daar anders over. Daarom heb ik er maar schriftelijke vragen over gesteld, want mondelinge vragen werken blijkbaar niet. Nu maar hopen dat het college die vragen serieus neemt. Want echt, kleine ergernissen mag je niet negeren. De inwoners van een dorp vinden dit soort zaken niet minder belangrijk dan ver-van-hun-bed discussies over intergemeentelijke samenwerking. Hondenpoep, verzakte stoeptegels, vernielde bushokjes – als een gemeente daar al niets aan kan doen, dan staat de uitkomst van de bestuurskrachtmeting bij voorbaat vast.

Namen

De presentielijst van de PvdA K5-bijeenkomst van afgelopen dinsdagavond:
Jan, Bas, Piet, Wim, nog een Jan, André, Arthur, nog een Wim, Ralph, Leen, Leo…
Wat valt op? Geen Ahmeds, Mustafa’s, Hassans of Rashida’s - dat mag je ook niet verwachten in deze regio. Máár: ook geen Yvonne, Iris, Eva, Sanne of Kimberly, en geen Kevin, Lars, Stijn of Tim. Conclusie: het was weer een bijeenkomst van mannen zonder ‘jonge’ namen, oudere mannen dus.
Meer vrouwen en meer jongeren, daar moet de partij zich de komende tijd echt actief op gaan richten. Politiek mag niet alleen door grijzende mannen worden bedreven.

9.2.05

Bestuurlijke toekomst

De voorbije dagen hadden weer een hoog PvdA-gehalte. Maandag met een paar partijgenoten uit Ouderkerk en Bergambacht in het provinciehuis gegeten met Henk Letschert en Boudewijn Bruil van de Statenfractie. Tussen het mediterraan buffet door gesproken over de ontwikkelingen in de Krimpenerwaard. Wat is er waar, wilde ik weten, van het gerucht dat er bij de provincie wordt gesproken over uitstel van de gemeenteraadsverkiezingen in de K5-gemeenten van 2006 tot 2008? Dan zou de bevolking een raad voor een nieuwe gemeente Krimpenerwaard kunnen kiezen.
Ik had het gerucht gehoord van een collega-raadslid, maar mijn partijgenoten waren even verbaasd als ik. Het gerucht is niet waar, was de klare mededeling. En als het wél waar zou zou zijn, dan had de PvdA het toch moeten weten want zij levert de gedeputeerde die verantwoordelijk is voor het bestuur, Jeltje van Nieuwenhoven. En Jeltje, zeiden Henk en Boudewijn, is van de school die alleen aan herindeling wil denken als het op op lokaal niveau wordt gedragen.
Dat was tenminste duidelijke taal. Minder duidelijk werd het, toen we te spreken kwamen over andere problemen in de polder: de infrastructuur (N210! ZWR!), de peilverlaging en het daaraan gekoppelde wegzinken van de waard en de maïsteelt, die dat proces nog eens versneld. Pasklare oplossingen werden niet gevonden, maar het was in ieder geval goed om eens met elkaar van gedachten te wisselen.
En passant nog even aan Jeltje gevraagd of ze nog ging reageren op mijn open brief (zie hieronder). ‘Ja ja, daar wordt aan gewerkt’. Ik houd u op de hoogte.
Gisteren een bijeenkomst van de PvdA Krimpenerwaard over hetzelfde onderwerp, de bestuurlijke toekomst. Nog altijd wordt er binnen de partij niet helemaal eensluidend over gedacht (hoewel de verschillen steeds kleiner worden), maar over één ding was iedereen het eens: een mogelijk herindelingsscenario mag niet onder het kleed worden geschoffeld, ook dat scenario verdient een eerlijke kans. Maar of het tot een herindeling moet komen, hangt af van de uitkomsten van de bestuurkrachtmetingen.

1.2.05

Lieve Jeltje,

Nog gefeliciteerd met de gouden PvdA-speld die je zaterdag van onze voorzitter kreeg tijdens het congres in Delft. Je verdient deze onderscheiding dubbel en dwars en de staande ovatie, indrukwekkender nog dan die voor Wouter, was terecht. Ik was erbij en ik klapte mee, voor jou.
Vanmorgen las ik in het dagblad Rijn en Gouwe het interview met jou en dat heeft mijn waardering voor jou zo mogelijk nog groter gemaakt. Wat een ferme, principiële uitspraak: ‘Als je voortdurend roept dat je het Groene Hart wilt beschermen, moet je er geen brede asfaltwegen doorleggen. Dat moeten we niet doen, als het aan mij ligt.’
Jeltje, het lígt aan jou.
Of de journalist jou heeft doorgezaagd over de Zuidwestelijke Randweg bij Gouda en of jij dat er, toen je het interview ter goedkeuring kreeg voorgelegd, heb uitgeschrapt (want politiek gevoelig!) weet ik niet. Maar je kent het dossier natuurlijk. Dan weet je ook dat het voorkeurstracé voor die Randweg rampzalige gevolgen heeft voor het milieu en de natuur in dat mooie Groene Hart van ons. En dat er een alternatief mogelijk is, waarvan vriend en vijand zeggen dat het het milieuvriendelijkst is. En dat de kosten daarvan misschien nog wel lager zijn die van het voorkeurstracé, omdat de kosten die moeten worden gemaakt voor compensatie van de verloren natuur zeer hoog kunnen oplopen en dat die compensatie tientallen jaren gaat duren. En dát er gecompenseerd moet worden, heeft de Raad van State pas weer duidelijk gemaakt in de geruchtmakende uitspraak over de Tweede Maasvlakte.
Eigenlijk is het een abc’tje: er is een alternatief, dat is goed voor het milieu en het is op termijn niet duurder. Zo simpel is het. Maar de colleges van Gouda en Ouderkerk, evenals jouw voorganger Marnix Norder, kunnen en konden dat abc’tje niet maken. Beste Jeltje, stel me niet teleur. Je kunt je in de Krimpenerwaard, misschien wel het mooiste stuk van het Groene Hart, onsterfelijk maken door vast te houden aan je principes. Laat zien dat je die hoge onderscheiding van onze partij waard bent en gá voor het milieu. Dát er nieuw asfalt komt, daar hebben we ons wel bij neergelegd. Maar laat de natuur daar niet onnodig de dupe van worden.