1.6.04

Censuur?

Vond in de mail een bericht van het Bureau Rechtsbescherming in Utrecht, dat opkomt voor de belangen van de woonbooteigenaren bij de Zellingwijk. Bijgevoegd was een fax, die het Bureau een paar dagen geleden naar het college had gestuurd. Daarin werd verwezen naar een besluit dat het college op 4 mei kennelijk over die woonboten had genomen. Nu krijgen raadsleden, media en andere geïnteresseerden wekelijks trouw de besluitenlijst van B en W toegestuurd. Maar in die van 4 mei wordt met geen woord gerept over de woonbotenkwestie. Nu vraag ik me af: worden die besluitenlijsten door het college gecensureerd, zijn ze wel volledig of worden er dingen achtergehouden? Als dat laatste zo is, dan heeft het versturen van de besluitenlijsten geen zin – nog afgezien van het feit dat dat natuurlijk helemaal niet kán! Openbaarheid van bestuur is een groot goed, en de besluitvorming hoort zo transparant mogelijk te zijn. Ik heb daarom maar de volgende vragen aan het college gesteld:
1. Heeft het college op 4 mei 2004 een besluit genomen als genoemd in de fax d.d. 27 mei 2004 van het Bureau Rechtsbescherming?
2. Zo ja, waarom is dat niet opgenomen in de officiële besluitenlijst van B en W van de vergadering van 4 mei 2004?
3. Komt het vaker voor dat niet alle besluiten in de besluitenlijst worden opgenomen en zo ja, welke criteria hanteert het college daar dan bij?
4. Kan het college garanderen dat in het vervolg álle door het college genomen besluiten in de besluitenlijst worden opgenomen?
Maar misschien ben ik te achterdochtig en was er gewoon sprake van een foutje, een slordigheidje. Dan hoor ik dat wel…

Geen opmerkingen: